วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพร่างกายในแบบ ก.ค.ศ. 3/1

การคำนวณสมรรถภาพและ BMI ของผู้เรียน

การเขียนรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย ในหัวข้อที่ 2 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของแบบรายงาน ก.ค.ศ. 3/1 สำหรับครูผู้ขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ต้องรายงานเป็นตัวเลขของสมรรถภาพ และ BMI ของผู้เรียนที่ท่านรับผิดชอบ ซึ่งท่านสามารถคำนวณได้ด้วยโปรแกรมเอ็กเซลที่ได้จัดทำไว้ให้แล้ว โดยดาวน์โหลดได้ที่นี่..ไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007 (คลิกที่ตัวเลขได้เลย)

รูปตัวอย่างไฟล์โปรแกรม ดูได้ที่เว็บบล็อกวิชาการ หรือ gotoknow

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

รวมชุดโปรแกรมเอ็กเซลช่วยวิจัยผลงานครู

ให้ดาวน์โหลดฟรีชุดโปรแกรมเอ็กเซล 2003 และ 2007 ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การแปลผล ในทำวิจัยและทำผลงานทางวิชาการของครู และสามารถนำผลการคำนวณมาเขียนในแบบ ก.ค.ศ. 3/1 - 3/4 ได้อีกด้วย สามารถดาวน์โหลด ด้วยการคลิกที่ตัวเลขรุ่น 2003 หรือ 2007 ได้เลย ดังนี้
1. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่
1.1 ข้อสอบ - วิเคราะห์ความสอดคล้องของจุดประสงค์ (IOC)
- วิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบรายข้อ หาค่าความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก แบบอิงกลุ่มอิงเกณฑ์  และแบบกลุ่มเก่ง/กลุ่มไม่เก่ง
1.2 แบบประเมิน - วิเคราะห์การประเมินรายข้อ 3 ระดับ
- วิเคราะห์การประเมินรายข้อ 4 ระดับ
- วิเคราะห์การประเมินรายข้อ 5 ระดับ
1.3 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ - วิเคราะห์หาประสิทธิภาพ (E1/E2) และประสิทธิผล (E.I.)
2. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่
2.1 การตรวจข้อสอบแบบตัวเลือก 
2.2 การประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์ 8 ระดับ
2.3 การประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงกลุ่ม แบบ t-score มี 5 และ 8 ระดับ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
3.1 การสุ่มตัวอย่าง 
3.2 การวิเคราะห์ความถี่ 
3.3 การวิเคราะห์ค่าร้อยละ 
4. การทดสอบสมมติฐานด้วย t-test ได้แก่
4.1 กลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มเทียบกับเกณฑ์ 
4.2 กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มเทียบคู่กันหรือไม่เป็นอิสระกัน เช่น ก่อน/หลังเรียน 
4.3 กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน 
หรือสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่น ๆ ได้ที่ http://e-learning.vec.go.th/elearning/stat/statindex.htm แต่ปัจจุบันให้มาดาวน์โหลดที่ https://sites.google.com/site/saksit2500/ หรือที่ http://202.29.238.187/saksit/ (มีมาใหม่สามารถใช้กับข้อมูลถึง 10,000 ตัวอย่าง)

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ช่วยกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง...

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

โปรแกรมเอ็กเซลช่วยคำนวณค่า t-score แบบอิงกลุ่ม

โปรแกรมเอ็กเซลช่วยคำนวณค่า t-score แบบอิงกลุ่ม และประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์

เป็นชุดโปรแกรมที่ได้จัดสร้างขึ้นด้วยการเขียนสูตรคำนวณลงในตารางงานของโปรแกรมเอ็กเซล 2007 และได้บันทึกเป็นเอ็กเซล 97-2003 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกใก่ข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาในการประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงกลุ่ม และอิงเกณฑ์ ทั้งยังสามารถนำมาใช้เขียนแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตัวเลขรุ่นด้านล่างนี้
1. โปรแกรมเอ็กเซลช่วยคำนวณค่า t-score แบบอิงกลุ่ม
รุ่น 2003 รุ่น 2007 (ในกรณีที่รุ่น 2003 มีปัญหาให้ใช้รุ่น 2007 แทน)

2. โปรแกรมเอ็กเซลช่วยประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์
รุ่น 2003 รุ่น 2007

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ช่วยกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย จะได้นำมาปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับ...
หากใช้ได้ดี ก็ช่วยกันบอกต่อเพื่อน ๆ ครูด้วยนะครับ...

สำหรับวิธีการใช้งาน
1.ที่แผ่นงานกรอกข้อมูล ให้กรอกข้อมูลคะแนนผู้เรียนทุกคนตามลำดับแต่ไม่จำเป็นต้องเรียงตัวเลข (ลบตัวเลขเดิมทิ้งก่อน)ในคอลัมน์ A
2. .ให้ใช้แผ่นงานTมาตรฐานTคู่กับ gradeD และให้ใช้แผ่นงานTมาตรฐานZ คู่กับ gradeD(2)
3. ที่แผ่นงาน gradeD หรือ gradeD(2) ถ้าต้องการปรับตัวเลขเกรดที่จะให้ตามระดับความสามารถของกลุ่ม ก็สามารถทำได้ ดังนี้
3.1 ในกรณีได้ค่าเกรดเป็นเลขคี่ ดูที่เซลล์ D10 เช่น 1, 3, 5 เป็นต้น ยกตัวอย่างได้ 3 เกรด ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ 3 กรณี โดยต้องยึดค่าเซลล์ตัวกลางไว้เสมอ คือ B21 นั่นคือ
กรณีที่ 1 ที่ B20 กรอก 4, ที่ B21 กรอก 3,ที่ B22 กรอก 2
กรณีที่ 2 ที่ B20 กรอก 3, ที่ B21 กรอก 2,ที่ B22 กรอก 1
กรณีที่ 3 ที่ B20 กรอก 2, ที่ B21 กรอก 1,ที่ B22 กรอก 0
3.2 ในกรณีได้ค่าเกรดเป็นเลขคู่ ดูที่เซลล์ D10 เช่น 2, 4 เป็นต้น ยกตัวอย่างได้ 2 เกรด ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ 4 กรณี โดยต้องยึดค่าเซลล์คู่กลางไว้เสมอ คือ B30 กับ B31 นั่นคือ
กรณีที่ 1 ที่ B30 กรอก 4, ที่ B31 กรอก 3

กรณีที่ 2 ที่ B30 กรอก 3, ที่ B31 กรอก 2

กรณีที่ 3 ที่ B30 กรอก 2, ที่ B31 กรอก 1

กรณีที่ 4 ที่ B30 กรอก 1, ที่ B31 กรอก 0
4. ดูผลการคำนวณค่า t-score แบบเปอร์เซ็นไทล์ที่แผ่นงานTมาตรฐานT และแบบคะแนนมาตรฐาน Z ที่แผ่นงานTมาตรฐานZ แล้วเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง

5. การคำนวณค่าคะแนนในแต่ละเกรดได้ใช้วิธีการของ Douglas จะไม่อนุญาตให้ครูกำหนดช่วงคะแนนเอง เพราะจะมีอคติได้


วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ชุดโปรแกรมช่วยสอน/เรียนวิชาหลักสถิติ

เป็นชุดโปรแกรมที่ได้จัดสร้างขึ้นด้วยการเขียนสูตรคำนวณลงในตารางงานของโปรแกรมเอ็กเซล 2007 และได้บันทึกเป็นเอ็กเซล 97-2003 ด้วย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน/ผู้เรียนใช้คำนวณค่าสถิติต่าง ๆ ในขอบข่ายของวิชาหลักสถิติที่ใช้เป็นพื้นฐานในการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของทุกมหาวิทยาลัย อันประกอบไปด้วยโปรแกรมย่อย 12 โปรแกรม สามารถดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมเอ็กเซล 2003 และ 2007 ได้ฟรี โดยนำเมาส์มาคลิกที่ตัวเลขรุ่นได้เลย ดังนี้
1. 01CentralTendency&T-score เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณในการวัดค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (ค่าเลขคณิต ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม) การวัดการกระจาย ค่าเปอร์เซนต์ไทล์ ค่าเดไซล์ ค่าควอไทล์ ค่าคะแนน ณ ตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งข้อมูลที่แจกแจง/ไม่แจกแจงความถี่ ค่าคะแนนมาตรฐานที
...ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007
2. 02DiscreteVar เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณค่าคาดหวัง ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง
....ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007
3. 03ContinuousVar เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณค่าคาดหวัง ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ของตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่อง
....ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007
4. 04MeanEstimation เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณการประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วงของค่าเฉลี่ย
....ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007
5. 05RatioEstimation เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณการประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วงของค่าสัดส่วน
....ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007
6. 06VarianceEstimation เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณการประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วงของค่าความแปรปรวน
....ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007
7. 07TestMean เป็นไฟล์ที่ช่วยทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย
....ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007
8. 08TestRatio เป็นไฟล์ที่ช่วยทดสอบสมมติฐานของค่าสัดส่วน
....ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007
9. 09TestVariance เป็นไฟล์ที่ช่วยทดสอบสมมติฐานของค่าความแปรปรวน
....ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007
10. 10Chi1way เป็นไฟล์ที่ช่วยทดสอบไคสแควร์ทางเดียว
....ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007
11. 11Chi2way เป็นไฟล์ที่ช่วยทดสอบไคสแควร์สองทาง
....ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007
12. 12SimpleRegression&Correlation เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณหาสมการถดถอยอย่างง่าย พร้อมทั้งทดสอบสมมติฐาน และหาค่าสหสัมพันธ์....ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007

และสามารถดาวน์โหลดได้ที่..https://sites.google.com/site/saksit2500/stat-teaching
หากไฟล์ใดมีข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งมาได้ที่ saksit2500@gmail.com เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจ..
"สถิติ.. จะไม่ยากเกินไปนัก.. หากนำไปใช้แล้วทำความเข้าใจ.."

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษานี้ เพื่อช่วยแบกรับภาระที่หนักของครู ช่วยให้ครูทำงานวิจัยได้ง่ายขึ้น และช่วยให้ครูสามารถพัฒนาการเรียนรู้และทำงานวิจัยด้วยตนเองได้ นับว่าเป็นงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบซอฟท์แวร์ประยุกต์ใช้กับงาน ที่เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยให้กับครู พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ให้เป็นครูนักวิจัยมือใหม่ เป็นครูมืออาชีพ เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า ที่เป็นผู้เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ช่วยวิจัยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที่มีคุณภาพ และช่วยวิจัยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน อันจะนำประโยชน์สุดท้ายไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยโดยรวมในยุคการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) และในระยะยาว

โดยสามารถร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากงานวิจัย สามารถดาวน์โหลดฟรี!!!ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาไฟล์เอ็กเซล 23 ไฟล์ ได้ที่http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat/statindex.htm แต่ปัจจุบันให้มาดาวน์โหลดที่ https://sites.google.com/site/saksit2500/ หรือที่ http://202.29.238.187/saksit/ (มีมาใหม่สามารถใช้กับข้อมูลถึง 10,000 ตัวอย่าง)

โดยมีโปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้
1. โปรแกรมวิเคราะห์หากลุ่มตัวอย่าง  
2. โปรแกรมวิเคราะห์ IOC
3. โปรแกรมวิเคราะห์ E1/E2, E.I.
4. โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ
5. โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบอิงกลุ่ม
6. โปรแกรมตรวจข้อสอบ
7. โปรแกรมประเมินผลการเรียน
8. โปรแกรมวิเคราะห์ความถี่
9. โปรแกรมวิเคราะห์ร้อยละ
10. โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม 3 ระดับ
11. โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม 4 ระดับ
12. โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ
13. โปรแกรม t-test one sample
14. โปรแกรม t-test paired
15. โปรแกรม t-test independent ไฟล์เดิม F=ความแปรปรวนmax/ความแปรปรวนmin
15. โปรแกรม t-test independent ปรับปรุงใหม่ (levene's test)16. โปรแกรม One-Way ANOVA (Bartlett)
17. โปรแกรม Two-Way ANOVA (interaction)
18. โปรแกรมการทดสอบไคสแควร์ทางเดียวแบบสัดส่วน
19. โปรแกรมการทดสอบไคสแควร์ข้อมูลสองทาง
20. โปรแกรมวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย
21. โปรแกรมวิเคราะห์ความถดถอย 2 ตัวแปร (2x)
22. โปรแกรมวิเคราะห์ความถดถอย 3 ตัวแปร (3x)
23. โปรแกรมวิเคราะห์ความถดถอย 4 ตัวแปร (4x)