วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษานี้ เพื่อช่วยแบกรับภาระที่หนักของครู ช่วยให้ครูทำงานวิจัยได้ง่ายขึ้น และช่วยให้ครูสามารถพัฒนาการเรียนรู้และทำงานวิจัยด้วยตนเองได้ นับว่าเป็นงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบซอฟท์แวร์ประยุกต์ใช้กับงาน ที่เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยให้กับครู พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ให้เป็นครูนักวิจัยมือใหม่ เป็นครูมืออาชีพ เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า ที่เป็นผู้เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ช่วยวิจัยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที่มีคุณภาพ และช่วยวิจัยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน อันจะนำประโยชน์สุดท้ายไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยโดยรวมในยุคการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) และในระยะยาว

โดยสามารถร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากงานวิจัย สามารถดาวน์โหลดฟรี!!!ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาไฟล์เอ็กเซล 23 ไฟล์ ได้ที่http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat/statindex.htm แต่ปัจจุบันให้มาดาวน์โหลดที่ https://sites.google.com/site/saksit2500/ หรือที่ http://202.29.238.187/saksit/ (มีมาใหม่สามารถใช้กับข้อมูลถึง 10,000 ตัวอย่าง)

โดยมีโปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้
1. โปรแกรมวิเคราะห์หากลุ่มตัวอย่าง  
2. โปรแกรมวิเคราะห์ IOC
3. โปรแกรมวิเคราะห์ E1/E2, E.I.
4. โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ
5. โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบอิงกลุ่ม
6. โปรแกรมตรวจข้อสอบ
7. โปรแกรมประเมินผลการเรียน
8. โปรแกรมวิเคราะห์ความถี่
9. โปรแกรมวิเคราะห์ร้อยละ
10. โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม 3 ระดับ
11. โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม 4 ระดับ
12. โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ
13. โปรแกรม t-test one sample
14. โปรแกรม t-test paired
15. โปรแกรม t-test independent ไฟล์เดิม F=ความแปรปรวนmax/ความแปรปรวนmin
15. โปรแกรม t-test independent ปรับปรุงใหม่ (levene's test)16. โปรแกรม One-Way ANOVA (Bartlett)
17. โปรแกรม Two-Way ANOVA (interaction)
18. โปรแกรมการทดสอบไคสแควร์ทางเดียวแบบสัดส่วน
19. โปรแกรมการทดสอบไคสแควร์ข้อมูลสองทาง
20. โปรแกรมวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย
21. โปรแกรมวิเคราะห์ความถดถอย 2 ตัวแปร (2x)
22. โปรแกรมวิเคราะห์ความถดถอย 3 ตัวแปร (3x)
23. โปรแกรมวิเคราะห์ความถดถอย 4 ตัวแปร (4x)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น