วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ชุดโปรแกรมช่วยสอน/เรียนวิชาหลักสถิติ

เป็นชุดโปรแกรมที่ได้จัดสร้างขึ้นด้วยการเขียนสูตรคำนวณลงในตารางงานของโปรแกรมเอ็กเซล 2007 และได้บันทึกเป็นเอ็กเซล 97-2003 ด้วย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน/ผู้เรียนใช้คำนวณค่าสถิติต่าง ๆ ในขอบข่ายของวิชาหลักสถิติที่ใช้เป็นพื้นฐานในการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของทุกมหาวิทยาลัย อันประกอบไปด้วยโปรแกรมย่อย 12 โปรแกรม สามารถดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมเอ็กเซล 2003 และ 2007 ได้ฟรี โดยนำเมาส์มาคลิกที่ตัวเลขรุ่นได้เลย ดังนี้
1. 01CentralTendency&T-score เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณในการวัดค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (ค่าเลขคณิต ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม) การวัดการกระจาย ค่าเปอร์เซนต์ไทล์ ค่าเดไซล์ ค่าควอไทล์ ค่าคะแนน ณ ตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งข้อมูลที่แจกแจง/ไม่แจกแจงความถี่ ค่าคะแนนมาตรฐานที
...ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007
2. 02DiscreteVar เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณค่าคาดหวัง ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง
....ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007
3. 03ContinuousVar เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณค่าคาดหวัง ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ของตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่อง
....ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007
4. 04MeanEstimation เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณการประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วงของค่าเฉลี่ย
....ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007
5. 05RatioEstimation เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณการประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วงของค่าสัดส่วน
....ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007
6. 06VarianceEstimation เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณการประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วงของค่าความแปรปรวน
....ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007
7. 07TestMean เป็นไฟล์ที่ช่วยทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย
....ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007
8. 08TestRatio เป็นไฟล์ที่ช่วยทดสอบสมมติฐานของค่าสัดส่วน
....ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007
9. 09TestVariance เป็นไฟล์ที่ช่วยทดสอบสมมติฐานของค่าความแปรปรวน
....ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007
10. 10Chi1way เป็นไฟล์ที่ช่วยทดสอบไคสแควร์ทางเดียว
....ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007
11. 11Chi2way เป็นไฟล์ที่ช่วยทดสอบไคสแควร์สองทาง
....ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007
12. 12SimpleRegression&Correlation เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณหาสมการถดถอยอย่างง่าย พร้อมทั้งทดสอบสมมติฐาน และหาค่าสหสัมพันธ์....ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007

และสามารถดาวน์โหลดได้ที่..https://sites.google.com/site/saksit2500/stat-teaching
หากไฟล์ใดมีข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งมาได้ที่ saksit2500@gmail.com เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจ..
"สถิติ.. จะไม่ยากเกินไปนัก.. หากนำไปใช้แล้วทำความเข้าใจ.."

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น