วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

โปรแกรมเอ็กเซลช่วยคำนวณค่า t-score แบบอิงกลุ่ม

โปรแกรมเอ็กเซลช่วยคำนวณค่า t-score แบบอิงกลุ่ม และประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์

เป็นชุดโปรแกรมที่ได้จัดสร้างขึ้นด้วยการเขียนสูตรคำนวณลงในตารางงานของโปรแกรมเอ็กเซล 2007 และได้บันทึกเป็นเอ็กเซล 97-2003 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกใก่ข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาในการประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงกลุ่ม และอิงเกณฑ์ ทั้งยังสามารถนำมาใช้เขียนแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตัวเลขรุ่นด้านล่างนี้
1. โปรแกรมเอ็กเซลช่วยคำนวณค่า t-score แบบอิงกลุ่ม
รุ่น 2003 รุ่น 2007 (ในกรณีที่รุ่น 2003 มีปัญหาให้ใช้รุ่น 2007 แทน)

2. โปรแกรมเอ็กเซลช่วยประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์
รุ่น 2003 รุ่น 2007

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ช่วยกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย จะได้นำมาปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับ...
หากใช้ได้ดี ก็ช่วยกันบอกต่อเพื่อน ๆ ครูด้วยนะครับ...

สำหรับวิธีการใช้งาน
1.ที่แผ่นงานกรอกข้อมูล ให้กรอกข้อมูลคะแนนผู้เรียนทุกคนตามลำดับแต่ไม่จำเป็นต้องเรียงตัวเลข (ลบตัวเลขเดิมทิ้งก่อน)ในคอลัมน์ A
2. .ให้ใช้แผ่นงานTมาตรฐานTคู่กับ gradeD และให้ใช้แผ่นงานTมาตรฐานZ คู่กับ gradeD(2)
3. ที่แผ่นงาน gradeD หรือ gradeD(2) ถ้าต้องการปรับตัวเลขเกรดที่จะให้ตามระดับความสามารถของกลุ่ม ก็สามารถทำได้ ดังนี้
3.1 ในกรณีได้ค่าเกรดเป็นเลขคี่ ดูที่เซลล์ D10 เช่น 1, 3, 5 เป็นต้น ยกตัวอย่างได้ 3 เกรด ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ 3 กรณี โดยต้องยึดค่าเซลล์ตัวกลางไว้เสมอ คือ B21 นั่นคือ
กรณีที่ 1 ที่ B20 กรอก 4, ที่ B21 กรอก 3,ที่ B22 กรอก 2
กรณีที่ 2 ที่ B20 กรอก 3, ที่ B21 กรอก 2,ที่ B22 กรอก 1
กรณีที่ 3 ที่ B20 กรอก 2, ที่ B21 กรอก 1,ที่ B22 กรอก 0
3.2 ในกรณีได้ค่าเกรดเป็นเลขคู่ ดูที่เซลล์ D10 เช่น 2, 4 เป็นต้น ยกตัวอย่างได้ 2 เกรด ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ 4 กรณี โดยต้องยึดค่าเซลล์คู่กลางไว้เสมอ คือ B30 กับ B31 นั่นคือ
กรณีที่ 1 ที่ B30 กรอก 4, ที่ B31 กรอก 3

กรณีที่ 2 ที่ B30 กรอก 3, ที่ B31 กรอก 2

กรณีที่ 3 ที่ B30 กรอก 2, ที่ B31 กรอก 1

กรณีที่ 4 ที่ B30 กรอก 1, ที่ B31 กรอก 0
4. ดูผลการคำนวณค่า t-score แบบเปอร์เซ็นไทล์ที่แผ่นงานTมาตรฐานT และแบบคะแนนมาตรฐาน Z ที่แผ่นงานTมาตรฐานZ แล้วเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง

5. การคำนวณค่าคะแนนในแต่ละเกรดได้ใช้วิธีการของ Douglas จะไม่อนุญาตให้ครูกำหนดช่วงคะแนนเอง เพราะจะมีอคติได้


1 ความคิดเห็น: