วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

รวมชุดโปรแกรมเอ็กเซลช่วยวิจัยผลงานครู

ให้ดาวน์โหลดฟรีชุดโปรแกรมเอ็กเซล 2003 และ 2007 ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การแปลผล ในทำวิจัยและทำผลงานทางวิชาการของครู และสามารถนำผลการคำนวณมาเขียนในแบบ ก.ค.ศ. 3/1 - 3/4 ได้อีกด้วย สามารถดาวน์โหลด ด้วยการคลิกที่ตัวเลขรุ่น 2003 หรือ 2007 ได้เลย ดังนี้
1. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่
1.1 ข้อสอบ - วิเคราะห์ความสอดคล้องของจุดประสงค์ (IOC)
- วิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบรายข้อ หาค่าความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก แบบอิงกลุ่มอิงเกณฑ์  และแบบกลุ่มเก่ง/กลุ่มไม่เก่ง
1.2 แบบประเมิน - วิเคราะห์การประเมินรายข้อ 3 ระดับ
- วิเคราะห์การประเมินรายข้อ 4 ระดับ
- วิเคราะห์การประเมินรายข้อ 5 ระดับ
1.3 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ - วิเคราะห์หาประสิทธิภาพ (E1/E2) และประสิทธิผล (E.I.)
2. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่
2.1 การตรวจข้อสอบแบบตัวเลือก 
2.2 การประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์ 8 ระดับ
2.3 การประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงกลุ่ม แบบ t-score มี 5 และ 8 ระดับ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
3.1 การสุ่มตัวอย่าง 
3.2 การวิเคราะห์ความถี่ 
3.3 การวิเคราะห์ค่าร้อยละ 
4. การทดสอบสมมติฐานด้วย t-test ได้แก่
4.1 กลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มเทียบกับเกณฑ์ 
4.2 กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มเทียบคู่กันหรือไม่เป็นอิสระกัน เช่น ก่อน/หลังเรียน 
4.3 กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน 
หรือสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่น ๆ ได้ที่ http://e-learning.vec.go.th/elearning/stat/statindex.htm แต่ปัจจุบันให้มาดาวน์โหลดที่ https://sites.google.com/site/saksit2500/ หรือที่ http://202.29.238.187/saksit/ (มีมาใหม่สามารถใช้กับข้อมูลถึง 10,000 ตัวอย่าง)

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ช่วยกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น